..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Współpraca / Współpraca - WYTYCZNE na 2019 r - Wytyczna MON na 2019 rok ::..
Wytyczna MON na 2019 rok
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę

Informujemy, że Sekretarz Stanu w MON – Pan Wojciech Skurkiewicz wprowadził Wytyczne do planowania współpracy z partnerami społecznymi w 2019 r. (do pobrania poniżej). Celem niniejszego dokumentu jest zwiększanie zaangażowania społeczeństwa w zadania realizowane przez Siły Zbrojne, przy jednoczesnym zminimalizowaniu wydatkowania środków publicznych na realizację wsparcia nie związanego bezpośrednio z obronnością państwa. Wytyczne te należy wziąć pod uwagę podczas planowania przedsięwzięć na rok 2019, również odnośnie pozycji już przyjętych do projektów planów współpracy z partnerami społecznymi w 2019 r. (wnioski niekompletne będą wymagały uzupełnienia). Poniżej przedstawiony został wzór Wniosku do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na 2019 rok, który obrazuje, jakie informacje odnośnie wsparcia planowanych przedsięwzięć partnerów społecznych, powinny być określone przez wnioskodawcę. Wytyczne mają zastosowanie również w stosunku do wsparcia udzielanego w wyjątkowych przypadkach pozaplanowo.

„Informujemy także, że w oparciu o Wytyczne Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych opracowało „Wzór projektu planu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi w 2019 r.”, (pod tekstem), z którego w opracowaniu planu współpracy mogą skorzystać wszystkie jednostki wojskowe (wzór obowiązuje jednostki podległe Dowódcy Generalnemu Rodzajów Sił Zbrojnych).”

Jednocześnie przypominamy, że termin składania wniosków przez partnerów społecznych mija 10 września 2018 r.

W związku z powtarzającymi się pytaniami, informujemy, że we Wniosku do planu współpracy jednostki wojskowej z organizacjami pozarządowymi i innymi partnerami społecznymi na rok 2019, w rubryce „Przewidywane korzyści dla obronności państwa, jakie przyniesie realizacja tego przedsięwzięcia”, należy wpisać korzyści mieszczące się w jednej lub w kilku strefach, określonych w pkt. 3 Wytycznych …, tj.:

-      Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych…,

-   Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej…,

-      Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej…,

-      Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych.

 

WYTYCZNE DO PLANOWANIA WSPÓŁPRACY

WZÓR WNIOSKU DO PLANU NA 2019

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
 • Porozumienie o współpracy DGRSZ z Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie
 • Porozumienie »
 • Porozumienie o współpracy DGRSZ ze Stowarzyszeniem "Rodzina Wojskowa"
 • Porozumienie »
 • WYTYCZNE na 2019 r
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019