..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Multimedia / Video - Informacja o ćwiczeniu PATROL-15 ::..
15 XI 2015
Informacja o ćwiczeniu PATROL-15
  • zmniejsz trzcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ trzcionkę

Wojsko, cywilne centra zarządzania kryzysowego i służby dbające o bezpieczeństwo ludności przeprowadzą  17 – 19 listopada br. ćwiczenie Patrol-15, sprawdzające działanie krajowego systemu wykrywania skażeń i alarmowania (KSWSiA). Informację o ćwiczeniu przedstawia płk dr Bogusław Kot, dowódca Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, w którym mieści się Centrum Dyspozycyjne KSWSiA, uruchamiana na czas ćwiczeń i kryzysów.

Podczas ćwiczenia PATROL-15 uruchomione zostaną i przetestowane – na tle 6 podgrywanych epizodów skażeń - resortowe systemy tworzące KSWSiA. Służby i instytucje będą musiały zareagować na symulowane skażenia chemiczne, biologiczne i promieniotwórcze.

Ćwiczenie ma zasięg ogólnopolski. Zaangażowane w jego realizację będą siły i środki podległe sześciu resortom (MON, MSW, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju) oraz wojewodom, prezydentom miast, burmistrzom. W sumie w ćwiczeniu udział weźmie aż 217 elementów, od szczebla lokalnego (od urzędu miasta, jednostki straży pożarnej, powiatowego inspektoratu ochrony środowiska) po szczebel centralny (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Centrum Operacyjne MON, Centralny Ośordek Analizy Skażeń, Komendy Główne Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, centra zarządzania kryzysowego ministerstw, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, itd.).

 Głównym celem przedsięwzięcia jest doskonalenie funkcjonowania elementów KSWSiA. Patrol-15 zweryfikuje i pomoże ulepszyć procedury uruchamiania systemów resortowych i ich pracy w jednolitym KSWSiA, a także umiejętności zbierania, przetwarzania i wymiany informacji o skażeniach przez zespoły zadaniowe– militarne i niemilitarne - należące do KSWSiA.

W ćwiczeniu zgrywane będą obsady Centrum Dyspozycyjnego KSWSiA oraz struktur pozamilitarnych, wypracowujące dane potrzebne do podjęcia decyzji w sytuacjach kryzysowych. Ćwiczenie sprawdzi też efektywność przekazywania danych o sytuacji skażeń przez systemy łączności, głównie teleinformatyczny Promień, łączący służby wojskowe z cywilnymi. Oczekiwanym efektem Patrolu-15 jest podniesienie zdolności poszczególnych systemów resortowych do współdziałania ze sobą w ogólnokrajowym KSWSiA.

Kierownikiem ćwiczenia jest płk Sławomir Kleszcz, szef Zarządu Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w Dowództwie Generalnym RSZ. Jego zastępcą jest Florian Naumczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Podczas ćwiczenia ośrodki zarządzania kryzysowego reagować będą na 6 epizodów w rejonie ich odpowiedzialności. Praktycznie działać będą jednostki wojska, policji, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Agencji Atomistyki, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Państwowego Ratownictwa Medycznego.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Wielka defilada „Silni w sojuszach”
Baltic Air Policing 2019