..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Misje / Misje - EUTM - Zadania ::..
Zadania
 • zmniejsz czcionkę
 • rozmiar pierwotny
 • powiększ czcionkę
Fot. archiwum/PKW Mali

Celem EUTM Mali jest udzielenie wsparcia Siłom Zbrojnym Republiki Mali i przywrócenia im zdolności bojowych niezbędnych do odzyskania kontroli nad całością terytorium państwa. Celem misji jest również wsparcie władz Republiki Mali w przywróceniu konstytucyjnego i demokratycznego porządku, w tym pomoc na rzecz przeprowadzenia wolnych, transparentnych i uczciwych wyborów w 2013 roku. EUTM Mali zapewni malijskim siłom zbrojnym doradztwo oraz szkolenie wojskowe w zakresie dowodzenia i kontroli, logistyki, zasobów ludzkich, a także międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności i praw człowieka. Operacja ta jest integralną częścią kompleksowego podejścia UE do sytuacji w Mali i w regionie Sahelu. Ma ona pomóc polepszyć potencjał wojskowy malijskich sił zbrojnych, tak by były one w stanie pod kierownictwem cywilnym przywrócić integralność terytorialną kraju.

Strategicznym celem Unii Europejskiej, ujętym w „Strategii Bezpieczeństwa i Rozwoju Sahelu”, pozostaje promocja stabilizacji, bezpieczeństwa, rozwoju i praworządności poprzez zintegrowane i skoordynowane użycie wszystkich stosownych instrumentów UE umożliwiających zwalczenie źródeł zagrożeń dla bezpieczeństwa, rozwoju oraz konfliktów na poziomie lokalnym, narodowym i regionalnym.

Charakter misji

Misja EUTM ma charakter szkoleniowo-doradczy. Mandat wyklucza prowadzenie działań bojowych oraz operowanie w rejonach, w których prowadzone są takie działania (zgodnie z międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych użycie siły dopuszczalne jest w przypadku samoobrony). Misja szkoleniowa EUTM Mali, prowadzona w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony, jest elementem kompleksowego podejścia (comprehensive approach) Unii Europejskiej do kwestii przywrócenia rządów władz krajowych na całym terytorium Mali oraz znalezienia trwałego rozwiązania dla obecnego kryzysu.

Podstawa prawna misji

1) Misja UE została uruchomiona przez Radę Unii Europejskiej, na wniosek rządu Mali, przy akceptacji ONZ. Jej formalna podstawę stanowią:

 • decyzja Rady UE o powołaniu EUTM Mali i nominacji dowódcy misji (Nr 2013/34/CFSP z 17 stycznia 2013 r.);
 • oraz decyzja Rady UE o uruchomieniu EUTM Mali (Nr 2013/87/CFSP 18 lutego 2013 r.), wypracowane na podstawie:

- rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ: Nr 2071 (12 października 2012 r.) oraz Nr 2085 (20 grudnia 2012 r.),

- list prezydenta Mali D. Traore do Wysokiej Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa C. Ashton (24 grudnia 2012 r.);

2) Polski Kontyngent Wojskowy został wyznaczony do realizacji Misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o zasadach użycia i pobytu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej poza granicami państwa:

 • postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej z 7 lutego 2013 o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w republice Mali (M.P. poz. 71),
 • decyzją Ministra Obrony Narodowej Nr 43 z dnia 14 lutego w sprawie przygotowania, przemieszczenia, funkcjonowania i wycofania Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Misji Szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali.

Zadania misji

Misja EUTM Mali odpowiada za:

 • przeszkolenie 4 batalionów Sił Zbrojnych Republiki Mali, wraz elementami wsparcia bojowego (z uwzględnieniem szkoleń na temat międzynarodowego prawa humanitarnego, ochrony ludności cywilnej, praw człowieka);
 • doradztwo w zakresie funkcjonowania systemu dowodzenia;
 • wsparcie w obszarze usprawnienia systemu zabezpieczenia logistycznego;
 • w dłuższej perspektywie, doradztwo w zakresie tworzenia efektywnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi (w tym rekrutacji i szkoleń).

Szkolenia i doradztwo skierowane jest wyłącznie do malijskich Sił Zbrojnych

Szkolenie będzie poświęcone nie tylko wojskowym kwestiom technicznym – duży nacisk położony zostanie na przestrzeganie praw człowieka. W ramach swojego szerszego zaangażowania UE zamierza sfinansować przybycie cywilnych obserwatorów praw człowieka z Unii Afrykańskiej, ECOWAS i ONZ.

Lokalizacja i skład misji

Dowództwo operacji mieści się w Bamako, a szkolenia prowadzone będą w Koulikoro (na północny-zachód od stolicy Mali). Personel misji liczyć ma ok. 500 osób, z czego ok. 200 będzie zaangażowanych w szkolenie batalionów Sił Zbrojnych Mali, a 27 – w doradztwo na potrzeby ministerstwa obrony i sztabu generalnego Sił Zbrojnych Mali w Bamako. Pozostała część personelu EUTM stanowi dowództwo misji, ochrona personelu w Koulikoro i Bamako, zabezpieczenie medyczne.

Udział w misji zadeklarowało ponad 20 państw. Największy wkład do misji wniosła Francja – państwo ramowe (ok. 230 osób); Hiszpania (45); Wielka Brytania, Niemcy (do 40); Czechy, Szwecja (do 30); Polska (do 20), a także Belgia, i Finlandia.

Dowódcą misji mianowany został francuski gen. bryg. François Lecointre. Planowany koszt misji EUTM Mali to 12,3 mln Euro (w okresie 15 miesięcy).

Misja jako element szerszych działań UE w Mali

Misja jest elementem szerszego zaangażowania UE w Mali. Jego ramy wyznacza Strategia dla Bezpieczeństwa i Rozwoju Sahelu, przyjęta we wrześniu 2011 r. Obejmuje ona głównie współpracę z Mauretanią, Mali i Nigrem (dotyczy też Burkina Faso i Czadu oraz, pośrednio, Algierii, Libii, Maroka i Nigerii). Dokument wyznacza tzw. cztery strategiczne kierunki działania UE: (1) rozwój, dobre zarządzanie, rozwiązywanie konfliktów wewnętrznych; (2) współpraca polityczna i dyplomatyczna; (3) bezpieczeństwo i państwo prawa; (4) zwalczanie ekstremizmu. Misje Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony (CSDP) w regionie (EUTM Mali, EUCAP Sahel w sąsiednim Nigrze) wpisują się w te działania.

UE udziela finansowego wsparcia działaniom zmierzającym do rozwoju i stabilizacji Mali m.in. w ramach 10. European Development Fund dla Mali przeznaczono 583 miliony euro, zaś podczas Konferencji Donatorów dla AFISMA (29 stycznia 2013 r., Addis Abeba) przeznaczyła 50 mln Euro na misję.

Zgodnie z ustaleniami Rady ds. Zagranicznych w dniu 17 stycznia 2013 r., ustanowiła również mechanizm clearing house, koordynujący techniczne i logistyczne wsparcie dla misji prowadzonej przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej – ECOWAS w ramach operacji AFISMA (zgłaszane zarówno ze strony państw UE, jak i zainteresowanych państw trzecich). Komórka działa w Sztabie Wojskowym UE, w ścisłym porozumieniu z dowódcą AFISMA.

Kontrola polityczna i kierowanie strategiczne

Polityczną kontrolę oraz strategiczne kierownictwo misji wojskowej Unii Europejskiej będzie sprawować Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa (PSC), a nadrzędnymi instytucjami odpowiedzialnymi będą Rada Unii oraz Wysoki Przedstawiciel Unii ds. Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa. Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa będzie regularnie otrzymywać raporty od przewodniczącego Komitetu Wojskowego Unii dotyczące przebiegu misji wojskowej UE oraz będzie przedstawiać raporty Radzie.

Kierowanie wojskowe

Komitet Wojskowy UE będzie monitorować poprawność przebiegu misji wojskowej UE prowadzonej pod nadzorem Dowódcy Misji. Przewodniczący Komitetu Wojskowego będzie pierwszą osobą do kontaktu z Dowódcą Misji.

 • publikuj na facebook
 • publikuj na tweeter
 • publikuj na google plus
DRAGON-17
Ćwiczenie DRAGON-17
Święto
Zawody użyteczno-bojowe
Święto Wojsk Obrony Przeciwlotniczej
BALTOPS-17
Zawody Strong Europe Tank Challenge
Strzelania przeciwlotników