..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Współpraca międzynarodowa - Unia Europejska ::..
Unia Europejska
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Dowództwo Generalne RSZ realizuje przedsięwzięcia w ramach obowiązujących umów o bilateralnej współpracy wojskowej z niektórymi państwami UE. Wzajemne wizyty, udział w charakterze obserwatorów w czasie ćwiczeń, wizytacje w ośrodkach szkoleniowych to tylko niektóre realizowane przedsięwzięcia.

W 2014 r. wydzielone z jednostek podległych  DG RSZ siły i środki brały udział w misji EUFOR RCA w Republice Środkowoafrykańskiej. Priorytetowym zadaniem w tym zakresie było przygotowywanie Grupy Bojowej UE do pełnienia kolejnego dyżuru. Grupa Bojowa tworzona jest wspólnie z państwami tworzącymi Grupę Wyszehradzką uwzględniając oferty innych państw europejskich. W ramach Grup Bojowych Unii Europejskiej dwukrotnie przygotowano i przeprowadzono warsztaty robocze do przygotowania Grupy Bojowej Unii Europejskiej Państw Grupy Wyszehradzkiej (GB UE V4) w Szczecinie i Krakowie, oraz dwukrotnie uczestniczono w konferencjach koordynacyjnych Grup Bojowych Unii Europejskiej a także w seminarium  Dowództw Sił  Grup Bojowych Unii Europejskiej 2014 w Brukseli.

**********************************************************************

ZAANGAŻOWANIE POLSKI W REALIZACJĘ WSPÓLNEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA I OBRONY UE – WYMIAR WOJSKOWY

Polska jest członkiem Unii Europejskiej od 2004 r. Zaangażowanie w unijną Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO) stanowi – obok członkostwa w NATO i współpracy z kluczowymi partnerami – jeden z podstawowych filarów bezpieczeństwa Polski.

Polska, w myśl Europejskiej Strategii Bezpieczeństwa (2003 r.), opowiada się za zwiększeniem znaczenia Unii Europejskiej w świecie oraz za wzmocnieniem WPBiO. Postrzegamy to jako niezbędne uzupełnienie działań prowadzonych w ramach NATO. Z tych powodów, Polska aktywnie angażuje się w wojskowe działania w ramach WPBiO. Bierzemy udział w projektach w obszarze rozwoju zdolności obronnych, wydzielamy siły do Grup Bojowych i uczestniczymy w operacjach UE. Uczestniczymy też w pracach mających na celu rozwój WPBiO, w tym poprzez optymalne wykorzystanie instrumentarium rozwiniętego na mocy Traktatu z Lizbony.

WPBiO (Common Security and Defence Policy; przed wejściem w życie Traktatu z Lizbony: Europejska Polityka Bezpieczeństwa i Obrony, EPBiO), jest integralną częścią Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Zakłada rozwój cywilnych i wojskowych zdolności UE oraz jej państw członkowskich, w celu umożliwienia Unii Europejskiej skutecznego, kompleksowego zarządzania kryzysami zewnętrznymi.

Udział w Grupach Bojowych UE

Polska aktywnie angażuje się w tworzenie Grup Bojowych - jednostek szybkiego reagowania, umożliwiających UE podjęcie poza jej granicami natychmiastowych działań w sytuacjach kryzysowych. W pierwszym półroczu 2010 r. Polska pełniła rolę państwa ramowego Grupy Bojowej utworzonej wspólnie z Niemcami, Litwą, Słowacją i Łotwą, odpowiadając za organizację dowództwa sił i elementu bojowego grupy. Ponadto, w pierwszej połowie 2013 r. dyżur pełniła weimarska Grupa Bojowa, utworzona przez siły Polski, Francji i Niemiec. Podobnie jak w przypadku wcześniejszej Grupy, Polska była odpowiedzialna za koordynowanie jej przygotowania i funkcjonowania.

Zaangażowanie w operacje wojskowe UE

Polscy żołnierze po raz pierwszy wzięli udział w operacji Unii Europejskiej jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE: w 2003 r., w ramach operacji EUFOR Concordia w Macedonii. Od 2004 r. obecni są w wojskowej operacji EUFOR Althea w Bośni i Hercegowinie, która zastąpiła działania natowskiej misji SFOR. Nasze zaangażowanie operacyjne nie ogranicza się jedynie do rejonów geograficznie bliskich Polsce. Od 2013 r. polski kontyngent wojskowy realizuje zadania w ramach misji szkoleniowej UE w Mali (EUTM Mali). Delegujemy również dwóch oficerów do dowództwa EUNAVFOR Atalanta, operacji morskiej zwalczającej piractwo u wybrzeży Rogu Afryki. Wcześniej braliśmy również udział w innych operacjach na kontynencie afrykańskim - EUFOR DR Congo (w 2006 r.) i EUFOR Tchad/RCA (w 2008 r.). W obu misjach polskie kontyngenty należały do największych.

Prezydencja Polski w Radzie UE

W drugiej połowie 2011 r. Polska sprawowała przewodnictwo w UE. Rozwój WPBiO znajdował się wśród priorytetów naszej prezydencji. Po wejściu w życie Traktatu z Lizbony, formalna rola prezydencji narodowej w obszarze WPBiO uległa zmniejszeniu – większość zadań, wcześniej pełnionych przez państwo sprawujące prezydencję, zostało przejętych przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych (ESDZ). Prezydencja narodowa utrzymała jednak rolę inspirującą i stymulującą kierunki dyskusji na temat tej polityki. Poprzez możliwość organizowania spotkań i konferencji, prezydencja może nieformalnie, lecz potencjalnie skutecznie, wpływać na kształt debaty. Stąd celem polskich działań w sferze WPBiO było przede wszystkim ożywienie dyskusji nad sposobami zwiększenia skuteczności tej polityki. Szczególnym obszarem naszego zainteresowania były: (1) zwiększanie użyteczności Grup Bojowych; (2) wzmocnienie zdolności UE do planowania i prowadzenia operacji wojskowych; (3) rozwój inicjatywy Pooling and Sharing, w koordynacji z natowską inicjatywą Smart Defence; oraz (4) pogłębianie współpracy z partnerami, zwłaszcza wschodnimi sąsiadami UE oraz NATO.

Ciekawe strony internetowe:

Portal Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – informacje nt WPBiO - www.eeas.europa.eu/csdp/index_en.htm

Portal Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych – informacje nt. operacji UE - www.eeas.europa.eu/csdp/missions-and-operations/

Europejska Agencja Obrony - www.eda.europa.eu/

Podkomisja Parlamentu Europejskiego ds. Bezpieczeństwa i Obrony - www.europarl.europa.eu/committees/en/SEDE/home.html

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2015 r.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”