..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Współpraca międzynarodowa - Sojusz Północnoatlantycki ::..
Sojusz Północnoatlantycki
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

Dowództwo Generalne RSZ przejmując zadania poprzednich Dowództw RSZ przejęło również ich zobowiązania w zakresie współpracy międzynarodowej jak też przedsięwzięcia nowopodporzadkowanych jednostek. Komórką uprawnioną do koordynowania kontaktów jest Oddział Współpracy Międzynarodowej DG RSZ. W zakresie swojego zakresu odpowiedzialności taką współpracą zajmują się  też Oddział Szkolenia Międzynarodowego oraz Oddział Służby Poza Granicami Kraju.

Kontakty zagraniczne Dowództwa oraz podległych jednostek przybierają różnorodne formy. Najważniejszymi z nich są międzynarodowe  ćwiczenia w kraju  jak m.in.: „Anakonda -14”, „Dynamic Monarch”, „Noble Sword – 14”,  „Falcon-14”,„Heavy Detachment – 14” oraz  udział w ćwiczeniach poza granicami kraju jak np. „Ground Pepper-14” na Słowacji lub „Cross Servicing-14” we Włoszech. W 2014 r. zrealizowano w kraju ok. 35 kluczowych przedsięwzięć z zakresu szkolenia międzynarodowego oraz ponad 150 zamierzeń za granicą. W ramach szkolenia personalnego zrealizowanych zostało ok. 750 wyjazdów żołnierzy zawodowych na studia, kursy zagraniczne i szkolenia.

Kolejną ważną formą współpracy są wizyty oficjalnych  delegacji zagranicznych w DG RSZ oraz podległych jednostkach. Takich wizyt w 2014 r. było ponad 150, a ponadto attaché obrony różnych państw złożyli w DG RSZ 40 wizyt akredytacyjnych, pożegnalnych oraz roboczych. Te działania wspiera Wydział Protokołu i Wizyt. W tym samym okresie wojskowe delegacje złożyły kilkaset wiz  w zagranicznych jednostkach i instytucjach wojskowych w ramach współpracy dwustronnej i w trakcie realizacji przedsięwzięć NATO. Ciekawą formą prowadzonej współpracy międzynarodowej były praktyki odbywane w DG RSZ przez oficerów z różnych państw.

Pakt Północnoatlantycki realizuje wiele wspólnych inicjatyw międzynarodowych, których implementacja realizowana jest poprzez organizację konferencji w kraju i za granicą. Ich realizacja odbywa się również przez opracowywanie stanowisk i dokumentów normatywnych, jak również poprzez działalność szkoleniową w kraju i za granicą. Wiodącą rolę w planowaniu inicjatyw wynikających z realizacji Celów SZ NATO pełni Zarząd Planowania Rozwoju J-5 DG RSZ. W roku 2014 ZPR J-5 realizował przedsięwzięcia międzynarodowe w 6 obszarach.

W ramach tworzenia Dowództwa Wielonarodowej Brygady (LITPOLUKRBRIG) przedstawiciele DG RSZ dwukrotnie  w 2014 r. brali udział w spotkaniach eksperckich na Ukrainie oraz przygotowano i przeprowadzono międzynarodowe warsztaty robocze w Lublinie. Delegacje DG RSZ brały udział  w spotkaniu wielostronnym w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli, w seminarium  implementacyjnym  Federacyjnego Środowiska Sieciocentrycznego  dla państw NATO, zaproszonych państw partnerskich i organizacji NATO w Wilnie. Wzięto także udział w konsultacjach polsko-niemieckich dotyczących Koncepcji Państw Ramowych w Berlinie. Szczególnie aktywny udział delegacje DG RSZ brały  udział  w 15 spotkaniach polityczno-wojskowych, konferencjach, konsultacjach i posiedzeniach Komitetu Korpusu Wielonarodowego Północ – Wschód, organizowanych  w kraju i za granicą (Szczecin, Warszawa, Berlin, Kopenhaga i Mons).

W swej codziennej działalności Oddział Współpracy Międzynarodowej (OWM) utrzymuje ścisłe kontakty z polskimi placówkami dyplomatycznymi i przedstawicielami wojskowymi akredytowanymi w różnych państwach świata. Koordynacją współpracy międzynarodowej w jednostkach zajmują się wyznaczeni żołnierze i pracownicy wojska, przeszkoleni przez kadrę OWM oraz na kursach w AON i Wojskowym Centrum Edukacji Obywatelskiej.

W 2015 r. priorytetem dla DG RSZ pozostanie  współpraca międzynarodowa w ramach NATO oraz realizacja działań zawartych w  planach współpracy bilateralnej.

************************************************************************

Członkostwo w Sojuszu pozostaje głównym filarem polskiej polityki bezpieczeństwa. Realizując zadania, wynikające z Artykułu 5. Traktatu Waszyngtońskiego, mówiącego o pomocy pozostałych sojuszników w razie zbrojnej napaści na któreś z państw członkowskich, NATO stanowi gwarancję bezpieczeństwa naszego kraju, a także w większym stopniu umożliwia nam reagowanie na nowe zagrożenia, takie jak terroryzm, proliferacja broni masowego rażenia czy te związane z bezpieczeństwem energetycznym.

Polsce zależy na utrzymaniu silnego i efektywnego NATO. Staramy się do tego przyczyniać, zarówno działaniami podejmowanymi na szczeblu narodowym, jak i we współpracy z sojusznikami. 

SZ RP są stale unowocześniane aby zapewnić ich zdolność do współdziałania z wojskami pozostałych sojuszników. Realizujemy programy modernizacyjne, w ramach których nabywamy i rozwijamy zdolności wojskowe deficytowe w skali całego NATO. W ramach programu na lata 2013-2022 będą to m.in. obrona powietrzna i przeciwrakietowa, śmigłowce wielozadaniowe i systemy rozpoznania. Jednocześnie Polska uczestniczy w inicjatywach sojuszniczych, w ramach których budowane są zdolności wojskowe, takich jak Smart Defence. Postrzegamy ją jako jeden z elementów utrzymania potencjału NATO pomimo ograniczenia budżetów obronnych wielu sojuszników związanych z światowym kryzysem finansowym. W jej ramach zidentyfikowano około 150 potencjalnych projektów wielonarodowych, których wykonalność jest obecnie przedmiotem analiz. Polska zaangażowała się już w ponad 20 projektów, a w jeden – budowę międzynarodowego batalionu obrony przed bronią masowego rażenia – jako państwo wiodące.

Wykorzystanie wspólnych zdolności wojskowych wymaga jednak utrzymywania przez siły zbrojne sojuszników umiejętności wspólnego działania. Temu z kolei służy ogłoszona w 2012 r. Inicjatywa Sił Połączonych. Ma ona zwiększać interoperacyjność sił NATO, m.in. poprzez  wspólne ćwiczenia i szkolenia, co jest szczególnie ważne zwłaszcza w warunkach mniejszego zaangażowania operacyjnego Sojuszu, spodziewanego po zakończeniu misji ISAF w Afganistanie. Elementem inicjatywy jest także wzmocnienie Sił Odpowiedzi NATO (NRF), przygotowanych do natychmiastowego reagowania zarówno w operacjach w ramach Art. 5 jak i zarządzania kryzysowego.

Wiarygodność Polski jako członka NATO potwierdza udział Sił Zbrojnych RP w operacjach sojuszniczych. Dzięki temu, nasz kraj przyczynia się do budowy stabilnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego. Z drugiej strony, zwiększa interoperacyjność naszych wojsk z siłami państw sojuszniczych i partnerskich. Polscy żołnierze biorą udział we wszystkich operacjach NATO: w Afganistanie - ISAF, w Kosowie - KFOR oraz rotacyjnie w operacji antyterrorystycznej na Morzu Śródziemnym - Active Endeavour oraz misji kontroli przestrzeni powietrznej państw bałtyckich - Air Policing.

Ciekawe strony internetowe: Oficjalna strona Sojuszu Północnoatlantyckiego - www.nato.int

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2015 r.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”