..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Historia - Znaki Dowództwa Generalnego RSZ ::..
Znaki Dowództwa Generalnego RSZ
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę

FLAGA DOWÓDCY GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

 Flaga DGRSZ

Flaga Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi prostokątny płat tkaniny barwy czerwonej, obramowany dookoła dwiema wstęgami białymi, między którymi jest umieszczona wstęga czerwona. W kantonie flagi (w lewym górnym narożniku) znajduje się monogram „DG” oznaczający Dowództwo Generalne RSZ. W centralnej części płata znajduje się orzeł generałów. Orłem generałów jest biały orzeł w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo, ze wzniesionymi skrzydłami. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Stosunek szerokości płata do jego długości wynosi 5:6. Stosunek wstęg białych i wstęgi czerwonej do szerokości płata wynosi 1:2. Szerokość wstęgi białej (zewnętrznej) i wstęgi czerwonej jest jednakowa. Stosunek szerokości wstęgi białej wewnętrznej do wstęgi białej zewnętrznej wynosi 2:3. Stosunek wysokości orła do szerokości flagi wynosi 1:2,5.

Flaga wzorowana jest na fladze I Wiceministra Spraw Wojskowych z 1939 r.

WZÓR FLAGI.

DECYZJA Ministra Obrony Narodowej o wprowadzeniu Flagi.

 

ODZNAKA PAMIĄTKOWA DOWÓDZTWA GENERALNEGO RODZAJÓW SIŁ ZBROJNYCH

 Odznaka

 

Podstawę odznaki pamiątkowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi krzyż maltański (krzyż kawalerski) zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 4 Decyzji Nr 82/MON z 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzania “Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”.

1) Ramiona krzyża są emaliowane w kolorach charakterystycznych dla poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych: Na samej górze jasno niebieski odpowiadający Siłom Powietrznym, czarny charakterystyczny dla Wojsk Specjalnych, jasny zielony to Wojska Lądowe i na końcu granatowy symbolizujący Marynarkę Wojenną. W ramiona krzyża opisane są inicjały DG RSZ oznaczające Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych – w kolorze oksydowanego srebra. Odznaka będzie wykonana w wymiarze 50mmx50mm.

2) Obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;

3) W centralnej części krzyża został umieszczony orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego. Orzeł wykonany w kolorze oksydowanego srebra, korona dziób i szpony w kolorze złota;

4) Za orłem umiejscowione są skrzyżowane dwa miecze koronacyjne głowniami skierowane do góry i wykonane w kolorze oksydowanego srebra.

5) Na rewersie znajdują się kolejny numer odznaki i rok jej wykonania, np. 001/2014;

Mocowanie odznaki wykonane w charakterze gwintowanego trzpienia o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

 

REGULAMIN ODZNAKI PAMIĄTKOWEJ DOWÓDZTWA GENERALNEGO RSZ

§ 1

1. Odznaka pamiątkowa Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DG RSZ) jest wyróżniającym symbolem i świadectwem oddanej służby dla jednego z dwóch największych dowództw strategicznych Wojska Polskiego. Jest ona także wspólnym mianownikiem dla wszystkich żołnierzy i pracowników różnych Rodzajów Sił Zbrojnych.

2. Celem nadania odznaki pamiątkowej jest uhonorowanie wzorowej służby wojskowej w DG RSZ, promowanie tradycji oraz poczucia dumy z przynależności do niego.

§ 2

1.Podstawę odznaki pamiątkowej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych stanowi krzyż maltański (krzyż kawalerski) zgodnie z wymogami określonymi w rozdziale 4 Decyzji Nr 82/MON z dnia 16 marca 2010 r. w sprawie wprowadzania “Wytycznych Ministra Obrony Narodowej w sprawie trybu wprowadzania znaków w Siłach Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej”.

2.Ramiona krzyża są emaliowane w kolorach charakterystycznych dla poszczególnych Rodzajów Sił Zbrojnych: Na samej górze jasno niebieski odpowiadający Siłom Powietrznym, czarny charakterystyczny dla Wojsk Specjalnych, zielony to Wojska Lądowe i na końcu granatowy symbolizujący Marynarkę Wojenną.

3.Obramowanie krzyża w kolorze oksydowanego srebra;

4.W centralnej części krzyża został umieszczony orzeł Ministerstwa Obrony Narodowej w koronie zamkniętej, z głową zwróconą w prawo i ze wzniesionymi skrzydłami, nawiązujący sylwetką do orła wieńczącego głowicę sztandaru wojskowego. Orzeł wykonany w kolorze oksydowanego srebra, korona dziób i szpony w kolorze złota;

5.Za orłem umiejscowione są skrzyżowane dwa miecze koronacyjne głowniami skierowane do góry i wykonane w kolorze oksydowanego srebra.

6.Na rewersie znajdują się kolejny numer odznaki i rok jej wykonania, np. 007/2014;

7.Mocowanie odznaki wykonane w charakterze gwintowanego trzpienia o średnicy 2 mm z nakrętką o średnicy 18 mm z bokiem moletowanym.

8.Odznakę o numerze 001, z wybitą datą objęcia obowiązków, posiada zawsze Dowódca Generalny. Otrzymuje ją podczas uroczystej ceremonii przyjęcia  obowiązków. W latach kiedy nie ma zmiany dowodzenia wybija się numery od 002.

§ 3

Odznaka nadawana jest:         

1.Dowódcy Generalnemu z tytułu objęcia stanowiska służbowego;

2.Żołnierzom i pracownikom wojska DG RSZ, za nienaganną służbę, wkład w rozwój dowództwa oraz szczególne osiągnięcia podczas pełnienia służby.

3.Dowódcom, których oddziały i pododdziały uzyskały z inspekcji SZ RP ocenę nie niższą niż 4,51;

4.Weteranom i kombatantom za szczególne zasługi dla obronności państwa.

5.Żołnierzom, którzy pełniąc służbę wojskową dokonali czynu bohaterskiego.

6.Odznakę pamiątkową DG RSZ mogą otrzymać również  inne osoby fizyczne i prawne, szczególnie zasłużone dla DG RSZ, na wniosek członka Komisji Odznaki

§ 4

W skład Komisji Odznaki wchodzą:

1. Szef sztabu  DG RSZ

2. Inspektorzy WL, SP, MW, WS, Rodz. Wojsk i Szkolenia

3. Szef Oddziału Komunikacji Społecznej

4. Dziekan korpusu oficerów

5. Mąż zaufania podoficerów,

6. Mąż zaufania szeregowych

7. Starszy podoficer dowództwa

 § 5

1.Pamiątkową odznakę DG RSZ nadaje Dowódca Generalny na wniosek Komisji Odznaki, o której mowa w § 4. Dowódca Generalny potwierdza ten fakt w rozkazie i wręcza ją wraz z legitymacją, uroczyście na apelu z okazji Święta Wojska Polskiego.

2.Z wnioskiem do Komisji Odznaki o nadanie odznaki pamiątkowej ma prawo wystąpić każdy ze składu Komisji Odznaki oraz Dowódca Generalny.

§ 6

1.Odznakę pamiątkową DG RSZ nosi się na środku lewej kieszeni munduru galowego i wyjściowego. Jest ona odznaką nadawaną imiennie i może być noszona tylko przez właściciela. Niedopuszczalne jest przekazywanie, darowanie lub sprzedaż odznaki.

2.Posiadacze odznaki pamiątkowej DG RSZ mogą nosić miniaturkę odznaki w lewej klapie wizytowego stroju cywilnego.

§ 7

1.Ewidencję nadanych odznak pamiątkowych prowadzi sekretarz Komisji Odznaki Pamiątkowej, wybrany spośród jej członków.

§ 8

1.Prawo do odznaki pamiątkowej tracą żołnierze prawomocnie ukarani sądownie lub dyscyplinarnie za przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne, popełnione z winy umyślnej lub z niskich pobudek.

2.Decyzję o pozbawieniu prawa do noszenia odznaki pamiątkowej podejmuje Dowódca Generalny z własnej inicjatywy albo na wniosek Komisji Odznaki.

3.Od decyzji przysługuje prawo odwołania na piśmie do przełożonego wyższego szczebla w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o pozbawieniu prawa do posiadania odznaki pamiątkowej. Decyzja przełożonego wyższego szczebla jest ostateczna.

§ 9

1. Poprawki do „Regulaminu Odznaki” wprowadzić może jedynie Komisja Odznaki.

DO POBRANIA: Decyzja MON w sprawie wprowadzenia odznaki pamiątkowej oraz oznaki rozpoznawczej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”