..:: Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych :: Dowództwo / Historia - Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych ::..
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
  • zmniejsz czcionkę
  • rozmiar pierwotny
  • powiększ czcionkę
Podległe Ministrowi Obrony Narodowej Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych jest dowództwem połączonym odpowiedzialnym za dowodzenie jednostkami wojskowymi RSZ w czasie pokoju i kryzysu oraz pozostałymi po wydzieleniu dla Dowództwa Operacyjnego jednostkami w czasie wojny.

W jego kompetencjach leży szkolenie dowództw i sztabów, wojsk, rezerw osobowych oraz kształcenie zawodowe. Pełni funkcję gestora sprzętu, czyli pokrótce będzie wskazywać jaki sprzęt, o jakich walorach i specyfice będzie niezbędny dla konkretnej grupy żołnierzy, aby osiągnęli wskazane zdolności operacyjne.

W jego strukturze znajdują się dowództwo i sztab oraz Inspektoraty: Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej, Sił Powietrznych, Wojsk Specjalnych, a także Rodzajów Wojsk i Szkolenia. Są one głównymi narzędziami w rękach Dowódcy Generalnego w zakresie realizowania zadań w swoich obszarach. DG RSZ będą podlegały Inspektorat Systemów Informacyjnych oraz Wsparcia Sił Zbrojnych i dywizje, flotylle, skrzydła, samodzielne brygady, a także centra szkolenia. Pododdziały wsparcia i zabezpieczenia działań weszły w podporządkowanie Związków Taktycznych.

Już w 1937 roku w Metodyce Szkolenia Kawalerii było zapisane, że „Najważniejsze jest wyszkolenie bojowe”. Ta dewiza będzie przyświecać również nowopowstałemu dowództwu. Nadrzędnym celem będzie organizacja procesu przygotowania sił i środków oraz ich wydzielenia do prowadzenia operacji zgodnie z planem opracowanym przez Dowództwo Operacyjne RSZ. W realizacji tego przedsięwzięcia zaangażowana będzie strategiczna triada tj. SG WP, DG RSZ i DO RSZ. Na podstawie dokumentów planistycznych oraz wniosków ze Strategicznej Gry Obronnej, prowadzonej przez Sztab Generalny WP, DO RSZ będzie opracowywać standardy oraz określać zdolności dla wydzielanych sił oraz organizować szkolenie, przygotowywać i zgrywać dowództwa dedykowane do operacji. Natomiast Dowództwo Generalne zajmie się osiągnięciem zdefiniowanych zdolności operacyjnych. Ponadto będzie uczestniczyć w procesie opracowywania planów użycia Sił Zbrojnych w ramach planowanej operacji obronnej oraz reagowania kryzysowego. W jego kompetencjach znajdują się również zadania z zakresu przygotowania i utrzymania Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej wojsk i rezerw.

DG RSZ będzie odgrywało również wiodącą rolę w procesie szkolenia wojsk wydzielanych do udziału w ramach operacji stabilizacyjnych, reagowania kryzysowego oraz humanitarnych. Oczywiście po zakończeniu etapu szkolenia, Dowództwo Operacyjne RSZ dokona tzw. certyfikacji, czyli sprawdzenia posiadanych zdolności oraz gotowości do podjęcia działań. W kolejnym etapie zostaną te pododdziały oddane w podporządkowanie DO RSZ, a zadaniem Dowódcy Generalnego będzie utrzymywanie rezerw w gotowości do uzupełnienia wydzielonych sił i środków.

 

 

  • publikuj na facebook
  • publikuj na tweeter
  • publikuj na google plus
DRAGON-19 strong in the alliance
Życzenia Ministra Obrony Narodowej
DRAGON-19
DRAGON-19 rozpoczęty
Obchody Święta Wojska Polskiego
Defilada "Wierni Polsce"
DRAGON-19
Wielka defilada „Silni w sojuszach”